Viện công nhận chất lượng việt nam

công nhận

HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN (VACAS) 

Là một trong những hoạt động công nhận của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI)

•    Được tổ chức và hoạt động phù hợp với TCVN ISO/IEC 17011:2017: Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với tổ chức công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp;
•    Kế hoạch hoạt động sẽ là thành viên của các tổ chức công nhận trong khu vực và quốc tế như: Diễn đàn Công nhận Thế giới – IAF; Tổ chức Công nhận Châu Á Thái Bình Dương – PAC; 

Phạm vi công nhận 
VACAS cung cấp dịch vụ công nhận cho các tổ chức chứng nhận trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực:

•    Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (QMS);
•    Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (EMS);
•    Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS);
•    Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn (PRODUCT);
•    Chứng nhận năng lực cá nhân;
•    Chứng nhận các hệ thống quản lý khác theo yêu cầu.

Chuẩn mực công nhận
Đối với công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (QMS), hệ thống quản lý môi trường (EMS):

•    ISO/IEC 17021-1: Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 1: Các yêu cầu;

•    ISO/IEC TS 17021-2: Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 2: Yêu cầu năng lực đối với việc đánh giá và chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường;
•    ISO/IEC TS 17021-3: Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 3: Yêu cầu năng lực đối với việc đánh giá và chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng;
•    Các tài liệu bắt buộc áp dụng của IAF.

Đối với công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm (PRODUCT)

•    TCVN ISO/IEC 17065: Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình, dịch vụ.

Đối với công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS)

•    TCVN ISO/TS 22003: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các cơ quan tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Đối với công nhận tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân

•    TCVN ISO/IEC 17024: Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung đối với tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân.

Tìm kiếm