Viện công nhận chất lượng việt nam

công nhận

HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM (VALAS)


Là một trong các hoạt động công nhận của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI):

•    Được tổ chức và hoạt động phù hợp với TCVN ISO/IEC 17011:2017: Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với tổ chức công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp;
•    Chuẩn mực đánh giá: ISO/IEC 17025:2017:  Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn;

•    Thực hiện kế hoạch là thành viên đầy đủ và ký thoả ước thừa nhận lẫn nhau MRA với:

 • Hiệp hội Hợp tác Công nhận Châu Á Thái Bình Dương (APAC);
 • Hiệp hội Hợp tác Công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC).

Các lĩnh vực công nhận

•    Cơ 
•    Hoá 
•    Sinh 
•    Dược phẩm
•    Điện - Điện tử
•    Vật liệu xây dựng
•    Không phá huỷ
•    Đo lường hiệu chuẩn

Lợi ích của công nhận

Đối với tổ chức:

 • Thay đổi nhận thức của lãnh đạo và nhân viên về hoạt động cung cấp các dịch vụ thí nghiệm;
 • Thống nhất việc tổ chức, điều hành, quản lý theo phạm vi đã được công nhận;
 • Phân công rõ chức năng nhiệm vụ cho từng cán bộ, phòng ban trong tổ chức;
 • Dễ làm, dễ thực hiện các công việc trong tổ chức và dễ kiểm soát các hoạt động;
 • Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý lĩnh vực được công nhận;
 • Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn;
 • Đảm bảo sự thống nhất trong các hoạt động thử nghiệm tại Việt Nam và thúc đẩy việc áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến;
 • Kiểm soát, hạn chế tất cả các mối nguy, rủi ro trong từng công đoạn.

Về mặt thị trường:

 • Tạo lòng tin cho khách hàng và các bên có liên quan về tính khách quan và độ tin cậy của hoạt động thử nghiệm đã được Viện công nhận;
 • Thúc đẩy hoạt động thừa nhận lẫn nhau về kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn giữa các quốc gia;
 • Đáp ứng yêu cầu pháp luật, vượt qua rào cản thương mại;
 • Tạo niềm tin cho khách hàng;
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm và tạo niềm tin cho khách hàng;
 • Tạo điều kiện thừa nhận quốc tế, hòa nhập hoạt động về lĩnh vực được công nhận trong nước, trong khu vực và quốc tế;
 • Đảm bảo sự thống nhất trong các hoạt động chứng nhận tại Việt Nam và thúc đẩy việc áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến;
 • Hoà nhập hoạt động công nhận Phòng thí nghiệm của Việt Nam các nước trong khu vực và quốc tế.

 

 

Tìm kiếm