Viện công nhận chất lượng việt nam

công nhận

HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH (VAAS)

Là một trong những hoạt động công nhận của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI).

•    Tổ chức và hoạt động phù hợp với ISO/IEC 17011:217: Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với tổ chức công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp;
•    Chuẩn mực đánh giá: ISO/ IEC 17020:2012: Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với hoạt động của tổ chức tiến hành giám định;
•    Thực hiện kế hoạch là thành viên đầy đủ và ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau MRA với Tổ chức  công nhận phòng thí nghiệm Châu Á – Thái Bình Dương (APLAC) và Tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC).

Lợi ích của công nhận

Đối với tổ chức:

 • Thay đổi nhận thức của lãnh đạo và nhân viên về hoạt động cung cấp các dịch vụ tổ chức tiến hành giám định;
 • Thống nhất việc tổ chức, điều hành, quản lý theo phạm vi đã được công nhận;
 • Phân công rõ chức năng nhiệm vụ cho từng cán bộ, phòng ban trong tổ chức;
 • Dễ làm, dễ thực hiện các công việc trong tổ chức và dễ kiểm soát các hoạt động;
 • Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý lĩnh vực giám định đã được công nhận;
 • Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả, sản phẩm của dịch vụ giám định;
 • Đảm bảo sự thống nhất trong các hoạt động giám định tại Việt Nam và thúc đẩy việc áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến;
 • Kiểm soát, hạn chế tất cả các mối nguy, rủi ro trong từng công đoạn.

Về mặt thị trường:

 • Tạo lòng tin cho khách hàng và các bên có liên quan về tính khách quan và độ tin cậy của tổ chức tiến hành giám định đã được Viện công nhận;
 • Thúc đẩy hoạt động thừa nhận lẫn nhau về kết quả giám định giữa các quốc gia;
 • Đáp ứng yêu cầu pháp luật, vượt qua rào cản thương mại;
 • Tạo niềm tin cho khách hàng;
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm và tạo niềm tin cho khách hàng;
 • Tạo điều kiện thừa nhận quốc tế, hòa nhập hoạt động về lĩnh vực được công nhận trong nước, trong khu vực và quốc tế.
 • Đảm bảo sự thống nhất trong các hoạt động giám định tại Việt Nam và thúc đẩy việc áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến.
Tìm kiếm