Viện công nhận chất lượng việt nam

công nhận

Quy định chung

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải xuống
0 BM.VACI.14 Phiếu theo dõi yêu cầu xem xét lại.doc 2020-09-03 07:04:37 Tải xuống
1 CS.VACI.02 Chính sách về thử nghiệm, so sánh liên phòng.doc 2020-09-03 07:04:53 Tải xuống
2 QT.VACI.08. Quy trình giải quyết kháng nghị khiếu nại và tranh chấp.docx 2020-09-03 07:05:41 Tải xuống
3 VACI.R.7.1.01 Quy định chung về công nhận.pdf 2021-04-12 06:53:57 Tải xuống
4 VACI.P7.1.F01 Don dang ky.doc 2021-04-12 07:07:19 Tải xuống
Tìm kiếm