Viện công nhận chất lượng việt nam

công nhận

Tài liệu công nhận năng lực phòng thí nghiệm

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải xuống
0 VACI.P7.12 Quy trình giải quyết khiếu nại.pdf 2021-04-12 07:17:39 Tải xuống
1 VACI.P7.13 Quy trình yêu cầu xem xét lại.pdf 2021-04-12 07:19:08 Tải xuống
2 VACL.P.7.1. Quy trình đánh giá công nhận .pdf 2021-04-12 07:21:41 Tải xuống
3 VACI.R.7.1.01 Quy định chung về công nhận.pdf 2021-04-12 07:34:26 Tải xuống
4 VACI.R.4.3 Quy định về dấu công nhận.pdf 2021-04-12 07:40:48 Tải xuống
5 VACI.R.4.6 Quy định về chương trình và lĩnh vực công nhận.pdf 2021-04-12 07:58:34 Tải xuống
6 VACI.R.7.1.03 Quy định về Liên kết chuẩn đo lường.pdf 2021-04-12 08:42:51 Tải xuống
7 VACI.R.7.1.02 Quy định về tham gia thử nghiệm thành thạo TNTT.pdf 2021-04-12 08:44:04 Tải xuống
8 VACI.SR.7.1.08. Yêu cầu bổ sung công nhận PTN Sinh.pdf 2021-04-12 09:04:43 Tải xuống
9 VACI.SR.7.1.07 Yêu cầu bổ sung công nhận PTN Hóa.pdf 2021-04-12 09:14:19 Tải xuống
10 VACI.SR.7.1.06. Yêu cầu bổ sung công nhận PTN Dược.pdf 2021-04-13 01:41:41 Tải xuống
11 VACI.SR.7.1.01 Yêu cầu bổ sung công nhận PTN hiệu chuẩn.pdf 2021-04-13 01:50:54 Tải xuống
12 VACI.SR.7.1.03 Yêu cầu bổ sung công nhận PTN cơ.pdf 2021-04-13 01:57:21 Tải xuống
13 VACI.SR.7.1.04. Yêu cầu bổ sung công nhận PTN Việt liệu xây dựng.pdf 2021-04-13 02:07:59 Tải xuống
14 VACI.SR.7.1.02 Yêu cầu bổ sung công nhận PTN điện-điện tử.pdf 2021-04-13 02:15:17 Tải xuống
15 VACI.SR.7.1.05. Yêu cầu bổ sung công nhận PTN NDT.pdf 2021-04-13 02:18:59 Tải xuống
Tìm kiếm