Thiepmung
Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09
11111
Khóa học: Nhận thức chung về tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 và Kỹ năng quản lý hoạt động phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017
image
VACI đạt thỏa ước thừa nhận lẫn nhau ILAC/APAC-MRA đối với chương trình đánh giá công nhận năng lực phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
12
Bài nói chuyện của bà Jennifer Evans, Chủ tịch và CEO của APAC, NATA về thương mại và bảo vệ môi trường, chính sách hỗ trợ của APAC cho các doanh nghiệp, và tổ chức công nhận phát triển bền vững