Đánh giá công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VIC

ISO/IEC 17065:2012 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với tổ chức tiến hành đánh giá, chứng nhận sản phẩm hợp...

Continue reading