Uncategorized @vi

Đánh giá công nhận lại ISO/IEC 17025:2017 cho Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia

Công ty Cổ phần Phòng thử nghiệm Phúc Gia – gọi tắt là Phòng thử nghiệm Phúc Gia (PGL) là Phòng thử nghiệm Điện – Điện tử được các Bộ, Ban, Ngành chỉ định để phục vụ thử nghiệm chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ quản lý nhà nước. Phòng thử nghiệm Phúc Gia luôn cố gắng và nỗ lực để trở thành một trong những tổ chức hàng đầu tại Việt Nam cung cấp dịch vụ kỹ thuật liên quan đến thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu phát triển của tổ chức, doanh nghiệp.

Ngày 18/08/2020, Phòng thử nghiệm Phúc Gia được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 bởi Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam với số Chứng chỉ: VALAS 09.

Với mong muốn tiếp tục duy trì hiệu lực Chứng chỉ công nhận số VALAS 09, Phòng thử nghiệm Phúc Gia đã đăng ký công nhận lại với Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam. Ngày 19-20/08/2022, đoàn chuyên gia của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam đã tổ chức đánh giá công nhận lại theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho Phòng thử nghiệm Phúc Gia.

Hình ảnh đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *