Uncategorized @vi

Đánh giá công nhận lại theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho PTN Địa chất và Vật liệu xây dựng thuộc Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Gia Lê Nguyên

ISO/IEC 17025:2017 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với phòng Thí nghiệm. Tiêu chuẩn được các phòng Thí nghiệm sử dụng để thiết lập hệ thống quản lý và xin công nhận có đủ năng lực của phòng Thí nghiệm.

PTN Địa chất và Vật liệu xây dựng thuộc Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Gia Lê Nguyên là tổ chức cung cấp dịch vụ thí nghiệm, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như uy tín đến Quý khách hàng, Công ty đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc áp dụng và được công nhận năng lực phòng Thí nghiệm vào tháng 11/2020 theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017.

Ngày 18-19/10/2022, Đoàn chuyên gia của Viện Công nhận VACI đã tổ chức đánh giá công nhận lại ISO/IEC 17025:2017 cho PTN Địa chất và Vật liệu xây dựng thuộc Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Gia Lê Nguyên

Hình ảnh đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *