Uncategorized @vi

Đánh giá công nhận lại theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho PTN Kiểm định Xây dựng thuộc Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Lâm Đồng

Vào ngày 17-18/10/2022 đoàn chuyên gia Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) đã đến và tiến hành đánh giá công nhận lại chất lượng của PTN theo các chuẩn mực của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 nhằm nâng cao năng lực của PTN Kiểm định Xây dựng thuộc Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Lâm Đồng

Một số hình ảnh tại hiện trường đánh giá:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *