Hoạt động của VACI, Uncategorized @vi

Đánh giá công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Giám định Bảo Minh

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giám định Bảo Minh (BMI) là tổ chức giám định hàng hóa xuất nhập khẩu theo yêu cầu của khách hàng và phục vụ yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước. Với phương châm làm việc: “CHẤT LƯỢNG GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC THẾ GIỚI CÔNG NHẬN” Công ty đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc áp dụng và được công nhận năng lực giám định theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020:2012.

Ngày 23-24/05/2022, Đoàn chuyên gia của Viện Công nhận VACI đã tổ chức đánh giá công nhận ISO/IEC 17020:2012 cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giám định Bảo Minh.

Hình ảnh đánh giá Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giám định Bảo Minh

Địa chỉ: 85 Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *