Hoạt động của VACI, Tin chuyên môn, Tin khác

Đánh giá công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 cho Công ty Cổ phần Giám định Hàng hóa Xuất nhập khẩu Toàn Cầu

Ngày 08/5/2021 Đoàn đánh giá của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam, đã tiến hành đánh giá cho Công ty Cổ phần Giám định Hàng hóa Xuất nhập khẩu Toàn Cầu  theo  tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012

Thành phần tham dự: Công ty Cổ phần Giám định Hàng hóa Xuất nhập khẩu Toàn Cầu  :Đại diện Ban Lãnh đạo và Các Phòng ban Công ty, Đoàn đánh giá của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam. Ông: La Văn Toàn – Chuyên gia đánh giá chất lượng, Trưởng đoàn. Ông: Bùi Anh Tuyến – Chuyên gia đánh giá kỹ thuật – Thành viên.

Đoàn đánh giá diễn ra trong 2 ngày 08-09/5/2021. Kết thúc đoàn đánh giá hai bên đã thống nhất được các nội dung và thỏa thuận hoàn thiện hồ sơ đánh giá theo yêu cầu của đoàn đánh giá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *