Hoạt động của VACI, Tin chuyên môn

Đánh giá công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho Công ty Cổ phần Vintec Group

Ngày 11/12/2021 Đoàn đánh giá của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam, đã tiến hành đánh giá cho Công ty Cổ phần Vintec Group  theo  tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Thành phần tham dự: Công ty Cổ phần Vintec Group: Đại diện Ban Lãnh đạo và Các Phòng ban Công ty, Đoàn đánh giá của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam. Ông: La Văn Toàn – Chuyên gia đánh giá chất lượng, Trưởng đoàn. Ông: Nguyễn Danh Hòa – Chuyên gia đánh giá kỹ thuật – Thành viên.

Đoàn đánh giá diễn ra trong 2 ngày 11-12/12/2021. Kết thúc đoàn đánh giá hai bên đã thống nhất được các nội dung và thỏa thuận hoàn thiện hồ sơ đánh giá theo yêu cầu của đoàn đánh giá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *