Uncategorized @vi

Đánh giá công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Nhằm nâng cao chất lượng và năng lực của Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái, Trung tâm đã triển khai xây dựng và áp dụng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Ngày 16-17/05/2022 đoàn chuyên gia Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) đã tiến hành đánh giá công nhận năng lực Phòng TĐC theo các chuẩn mực của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Một số hình ảnh tại hiện trường đánh giá:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *