Hoạt động của VACI

Đánh giá công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho PTN thuộc Công ty TNHH Hệ thống Điện miền Bắc

Nhằm nâng cao chất lượng và năng lực của PTN thuộc Công ty TNHH Hệ thống Điện miền Bắc, Công ty đã triển khai xây dựng và áp dụng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Vào ngày 18-19/04/2022 đoàn chuyên gia Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) đã tiến hành đánh giá công nhận năng lực PTN theo các chuẩn mực của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Một số hình ảnh tại hiện trường đánh giá:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *