Hoạt động của VACI, Uncategorized @vi

Đánh giá công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho PTN thuộc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Xây dựng – Tỉnh Bắc Giang

Vào ngày 25-26/04/2022 đoàn chuyên gia Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) đã tiến hành đánh giá công nhận PTN thuộc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Xây dựng – Tỉnh Bắc Giang với phạm vi thử nghiệm vật liệu xây dựng theo các chuẩn mực của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Một số hình ảnh tại hiện trường đánh giá:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *