Thiepmung
Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09
11111
Khóa học: Nhận thức chung về tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017 và Kỹ năng quản lý hoạt động phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017
image
VACI đạt thỏa ước thừa nhận lẫn nhau ILAC/APAC-MRA đối với chương trình đánh giá công nhận năng lực phòng thí nghiệm, hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017