z3405177834694_395bc2f145a8c5108ad359118ac34d9e
Khóa đào tạo đánh giá nội bộ hệ thống quản lý PTN theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
1
Khóa đào tạo kỹ năng quản lý PTN theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
3FBD36EE-9C0E-4F03-9BE2-6D9161C0F9FE
Khóa đào tạo nhận thức chung HTQL phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017