Đánh giá công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 cho Công ty Cổ phần Giám định Hàng hóa Xuất nhập khẩu Toàn Cầu
19 August 2021
Ngày 08/5/2021 Đoàn đánh giá của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam, đã tiến hành đánh giá cho Công...