HIỆP HỘI CÔNG NHẬN CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG APAC

Hiệp hội công nhận Châu Á Thái Bình Dương (APAC) được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 bằng sự hợp nhất của hai Hiệp hội công nhận khu vực – Hiệp hội công nhận Phòng thí nghiệm Châu Á Thái Bình Dương (APLAC) và Hiệp hội công nhận Thái Bình Dương (PAC).

Vai trò của APAC

Vai trò chính của APAC là quản lý và mở rộng thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) giữa các tổ chức công nhận ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. MRA tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp (ví dụ: báo cáo thử nghiệm, chứng chỉ thử nghiệm, chứng thư giám định và chứng nhận) trong toàn khu vực và với các khu vực khác trên thế giới. Các kết quả đánh giá sự phù hợp do các tổ chức đánh giá sự phù hợp (CAB) đã được một bên ký kết APAC MRA công nhận sẽ được tất cả các bên ký kết APAC MRA khác chấp nhận. Việc công nhận và chấp nhận lẫn nhau các kết quả đánh giá sự phù hợp làm giảm nhu cầu thực hiện thử nghiệm, giám định hoặc chứng nhận lặp lại, do đó tiết kiệm thời gian và chi phí, tăng hiệu quả kinh tế và tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế.

Các thành viên của APAC bao gồm các tổ chức công nhận, đầu mối công nhận và các tổ chức khác có quan tâm đến kết quả đánh giá sự phù hợp đã được công nhận.

APAC được Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) công nhận là một trong bốn Tổ chức nghề nghiệp Khu vực APEC (SRBs) hỗ trợ công việc của Tiểu ban APEC về Tiêu chuẩn và sự phù hợp.

Lịch sử của APLAC

APLAC được thành lập vào năm 1992 như một diễn đàn cho các tổ chức công nhận phòng thí nghiệm ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Biên bản ghi nhớ về APLAC (MOU), chính thức thành lập APLAC, được các thành viên sáng lập ký vào tháng 4 năm 1995.

Việc ký kết lần đầu Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của APLAC (MRA) diễn ra vào ngày 19 tháng 11 năm 1997, với 7 tổ chức công nhận đã ký MRA về thử nghiệm và hiệu chuẩn. MRA đã được mở rộng vào tháng 11 năm 2003 để bổ sung thêm hoạt động giám định, và vào tháng 4 năm 2007 để bổ sung thêm ISO 15189 đã được đưa vào phạm vi “xem xét” của MRA trước đó. Việc ký kết lần đầu APLAC MRA mở rộng công nhận các nhà sản xuất vật liệu chuẩn (RMP) đã diễn ra vào tháng 12 năm 2007. Việc ký kết lần đầu APLAC MRA mở rộng công nhận các nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo (PTP) đã diễn ra vào tháng 6 năm 2014. Đến cuối năm 2018, APLAC có 38 tổ chức công nhận là bên ký kết MRA.

Lịch sử của PAC

PAC bắt đầu hoạt động vào năm 1995 và đã phê duyệt phiên bản đầu tiên của Thỏa thuận thừa nhận đa phương (MLA) vào năm 1997. Năm 1998, 5 tổ chức công nhận đầu tiên đã ký MLA cho phạm vi chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng được công nhận (QMS). Trong những năm tiếp theo, các phạm vi khác được bổ sung, chẳng hạn như các hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý khác (ví dụ: hệ thống quản lý môi trường, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm), chứng nhận sản phẩm, chứng nhận con người và thẩm định và kiểm định khí nhà kính. Vào cuối năm 2018, PAC có 26 tổ chức công nhận đã ký MLA.