THỎA THUẬN THỪA NHẬN ĐA PHƯƠNG IAF MLA

Tổ chức công nhận và các thành viên của Nhóm công nhận khu vực của IAF chỉ được tham gia vào MLA của IAF sau khi đoàn đánh giá đồng đẳng thực hiện đánh giá một cách nghiêm ngặt nhất hoạt động của họ để đảm bảo rằng thành viên đăng ký tuân thủ đầy đủ cả các tiêu chuẩn quốc tế và các yêu cầu của IAF. Một khi tổ chức công nhận là thành viên của IAF MLA thì phải thừa nhận các chứng chỉ được cấp bởi các tổ chức đánh giá sự phù hợp được tất cả các bên ký kết khác của IAF MLA công nhận, với phạm vi thích hợp.

IAF MLA gồm có năm cấp, trong đó cấp 2 và 3 là các phạm vi chính và cấp 4 và 5 là các phạm vi phụ.

MLA của IAF chủ yếu dựa vào MLA của các Nhóm công nhận khu vực được thừa nhận như Hiệp hội Châu Âu về Công nhận (EA), Hiệp hội Công nhận Châu Á Thái Bình Dương (APAC) và Hiệp hội Công nhận liên Châu Mỹ (IAAC), vì chính các nhóm này thực hiện phần lớn hoạt động đánh giá đồng đẳng chứ không phải IAF.

Để tin tưởng vào hoạt động của các Nhóm công nhận khu vực được thừa nhận, IAF đánh giá và chấp nhận quá trình và kết quả của MLA của họ đối với các phạm vi chính như ISO/IEC 17021-1 (Hệ thống quản lý) và ISO/IEC 17065 (Sản phẩm) và liên quan phạm vi phụ.

Các Nhóm công nhận khu vực được thừa nhận được IAF đánh giá bốn năm một lần. Tư cách thành viên của MLA IAF được công nhận là đã thỏa mãn tư cách thành viên của bất kỳ MLA nào của Nhóm công nhận khu vực được công nhận, trong các phạm vi phụ được công nhận.

IAF đang khuyến khích nhiều hơn nữa tổ chức công nhận và thành viên các Nhóm công nhận khu vực tham gia MLA ngay khi họ đã vượt qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các chương trình công nhận của họ đáp ứng chuẩn mực quốc tế. Kết quả của việc tham gia IAF MLA là các chứng chỉ đánh giá sự phù hợp được cấp trong các phạm vi phụ của IAF MLA bởi các tổ chức đánh giá sự phù hợp được tổ chức ký kết IAF MLA công nhận sẽ được thừa nhận trong chương trình IAF trên toàn thế giới.

Mục đích của MLA

Mục đích của Thỏa thuận thừa nhận đa phương của IAF (MLA) là để đảm bảo sự thừa nhận lẫn nhau về chứng nhận đã được công nhận giữa các bên ký kết MLA và sau đó chấp nhận chứng nhận được công nhận ở nhiều thị trường dựa trên một sự công nhận.

Chứng chỉ công nhận được cấp bởi các bên ký kết MLA của IAF được thừa nhận trên toàn thế giới dựa trên các chương trình công nhận tương đương của họ, do đó giảm chi phí và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Các thành viên tổ chức công nhận của IAF chỉ được tham gia vào MLA sau khi được đoàn đánh giá đồng đẳng thực hiện đánh giá một cách nghiêm ngặt về hoạt động của họ.

Với mục tiêu chiến lược, IAF cam kết tăng cường tính minh bạch của quá trình đánh giá đồng đẳng và kết quả của quá trình này. IAF và các thành viên của tổ chức công nhận cần đầu tư công sức và nguồn lực đáng kể để duy trì tính toàn vẹn và nhất quán của MLA thông qua quá trình đánh giá đồng đẳng.

Dấu MLA

Dấu MLA của IAF có thể được sử dụng bởi các tổ chức công nhận để chứng minh tư cách của họ là một bên ký kết IAF MLA.

Các tổ chức chứng nhận được công nhận cũng có thể sử dụng Dấu IAF-MLA kết hợp với biểu tượng công nhận để sử dụng trên chứng chỉ của họ.

Các doanh nghiệp đăng ký chứng nhận sẽ có thể biết được liệu tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ có được công nhận bởi tổ chức công nhận là một bên ký kết MLA của IAF hay không.

Việc sử dụng Dấu MLA của các tổ chức công nhận và tổ chức đánh giá sự phù hợp là không bắt buộc và do đó các chứng chỉ từ các tổ chức chứng nhận được công nhận có thể có hoặc không có Dấu MLA.

Phạm vi

Hiện tại, có năm phạm vi chính của IAF MLA: Chứng nhận Hệ thống quản lý, Chứng nhận sản phẩm, Chứng nhận con người, Thẩm định và kiểm định khí nhà kính, Thẩm định và kiểm định.

Các phạm vi phụ được chia thành hai loại (Cấp 4 và Cấp 5),

IAF đã xác nhận các phạm vi phụ sau:

Chứng nhận Hệ thống quản lý:

 1. Cấp 4: ISO/TS 22003 Food safety management systems– Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
  Cấp 5: ISO 22000 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain 
 2. Cấp 4: ISO/IEC 27006 Information technology – Security techniques – Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems
  Cấp 5: ISO/IEC 27001 Information technology – Security techniques – Information security management systems – Requirements 
 3. Cấp 4: ISO/IEC 17021-2 Conformity Assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems
  Cấp 5: ISO 14001 Environmental management systems – Requirements with guidance for use 
 4. Cấp 4: ISO/IEC 17021-3 Conformity Assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems
  Cấp 5: ISO 9001 Quality management systems – Requirements  
 5. Cấp 4: ISO 50003 Energy management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems
  Cấp 5: ISO 50001 Energy management systems — Requirements with guidance for use 
 6. Cấp 4: n.a.
  Cấp 5: ISO 13485 Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes 
 7. Cấp 4: ISO/IEC TS 17021-10 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems
  Cấp 5: ISO 45001 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use 
 1. Cấp 4: ISO/TS 22003 Food safety management systems– Requirements for bodies providing audit and certification of food safety
  management systems, FAMI-QS Rules for Certification Bodies
  Cấp 5: FAMI-QS Certification Scheme Code
 2. Cấp 4: ISO/TS 22003 Food safety management systems– Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems, FSSC 22000 Scheme Part 3 – Requirements for the Certification Process, FSSC 22000 Scheme Part 4 – Requirements for Certification Bodies
  Cấp 5: FSSC 22000 Scheme Part 2 – Requirements for organizations to be audited 

Chứng nhận Sản phẩm:

 1. Cấp 4: GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) General Regulations 
  Cấp 5: GLOBALG.A.P. IFA Control Points and Compliance Criteria

Chứng nhận con người:

 1. Cấp 4: n.a.
  Cấp 5: IPC Management System Auditors Certification Scheme

Kiểm tra và kiểm định khí nhà kính:

 1. Cấp 4: ICAO CORSIA Environmental Technical Manual – Volume IV, ISO 14064-3 Greenhouse gases – Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertions, ISO 14066:2011 Greenhouse gases – Competence requirements for greenhouse gas validation teams and verification teams
  Cấp 5: ICAO CORSIA SARPs – Annex 16 Volume IV

Phạm vi chính có nghĩa là chứng chỉ ‘đáng tin cậy như nhau’ vì các tổ chức đánh giá sự phù hợp đều tuân thủ cùng một tiêu chuẩn.

Phạm vi phụ có nghĩa là các chứng chỉ là ‘tương đương’ vì hệ thống quản lý, sản phẩm, dịch vụ hoặc con người cùng tuân thủ cùng một tiêu chuẩn.

CÁC NHÓM CÔNG NHẬN KHU VỰC

Nền kinh tế:

Africa

Tổ chức:

African Accreditation Cooperation (AFRAC)

Liên hệ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

African Accreditation Cooperation
Libertas Office Park
cnr Libertas and Highway street
Equestria, Pretoria
0184
South Africa

Telephone: +27 12 740 8539
Email: yolandav@sanas.co.za
Website: http://www.intra-afrac.com

IAF MLA

Phạm vi chính

Chứng nhận Hệ thống quản lý – ISO/IEC 17021-1

Phạm vi phụ

Cấp 4

MS: ISO/TS 22003 – 06 Sep 2018
MS: ISO/IEC 17021-3 – 11 May 2018
MS: ISO/IEC 17021-2 – 11 May 2018
MS: ISO 50003 – 08 Jan 2020
MS: ISO/IEC TS 17021-10 – 08 Jan 2020

Cấp 5

MS: ISO 22000 (FSMS) – 06 Sep 2018
MS: ISO 9001 (QMS) – 11 May 2018
MS: ISO 14001 (EMS) – 11 May 2018
MS: ISO 50001 (EnMS) – 08 Jan 2020
MS: ISO 45001 (OH&SMS) – 08 Jan 2020

 

Nền kinh tế:

 

Americas 

Tổ chức: 

Inter American Accreditation Cooperation (IAAC)  

Liện hệ: 

Inter American Accreditation Cooperation
Mariano Escobedo 564
Colonia Anzures
11590 Mexico, D.F.
Mexico

Telephone: +1 336 782 3808
Email: secretariat@iaac.org.mx
Website: http://www.iaac.org.mx

IAF MLA

Phạm vi chính

Chứng nhận Sản phẩm – ISO/IEC 17065 – 05 May 2011
Chứng nhận Hệ thống quản lý – ISO/IEC 17021-1

Phạm vi phụ

Cấp 4

Sản phẩm: GlobalG.A.P. IFA General Regulations – 22 May 2014
MS: ISO/TS 22003 – 05 Apr 2018
MS: ISO/IEC 17021-3 – 12 Nov 2006
MS: ISO/IEC 17021-2 – 05 May 2011
MS: ISO/IEC 27006 – 05 Apr 2018
MS: ISO 50003 – 18 Feb 2019
MS: ISO/IEC TS 17021-10 – 27 Oct 2020

Cấp 5

Sản phẩm: GlobalG.A.P. IFA CPCCs – 22 May 2014
MS: ISO 22000 (FSMS) – 05 Apr 2018
MS: ISO 9001 (QMS) – 12 Nov 2006
MS: ISO 14001 (EMS) – 05 May 2011
MS: ISO/IEC 27001 (ISMS) – 05 Apr 2018
MS: ISO 13485 (MDMS) – 05 Apr 2018
MS: ISO 50001 (EnMS) – 18 Feb 2019
MS: ISO 45001 (OH&SMS) – 27 Oct 2020

 

Nền kinh tế:

 

Arab Region

Tổ chức:

ARAB Accreditation Cooperation (ARAC)

Liện hệ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arab Accreditation Cooperation
Khatauat Junction on France Street
P.O. Box 8019
Rabat
Morocco

Telephone: +212 537 274 548, +212 537 274 500
Facsimile: +212 537 772 188
Email: secretariat@arabarac.org
Website: http://arac-accreditation.org

IAF MLA

Phạm vi chính

Chứng nhận Hệ thống quản lý – ISO/IEC 17021-1

Phạm vi phụ

Cấp 4

MS: ISO/TS 22003 – 25 Oct 2017
MS: ISO/IEC 17021-3 – 25 Oct 2017
MS: ISO/IEC 17021-2 – 25 Oct 2017

Cấp 5

MS: ISO 22000 (FSMS) – 25 Oct 2017
MS: ISO 9001 (QMS) – 25 Oct 2017
MS: ISO 14001 (EMS) – 25 Oct 2017

 

Nền kinh tế: 

 

Europe 

Tổ chức: 

European co-operation for Accreditation (EA)  

Liên hệ:

European co-operation for Accreditation
75 avenue Parmentier
75544 Paris Cedex 11
France

Telephone: +33 (0)1 40 21 24 62
Facsimile: +33 (0)1 40 21 24 00
Email: andreas.steinhorst@european-accreditation.org
Website: http://www.european-accreditation.org

IAF MLA

Phạm vi chính

Chứng nhận Sản phẩm – ISO/IEC 17065 – 09 Oct 2004
Chứng nhận Hệ thống quản lý – ISO/IEC 17021-1
Chứng nhận Con người – ISO/IEC 17024 – 20 Oct 2016
Thẩm định và Kiểm định – ISO 14065 – 11 May 2018

Phạm vi phụ

Cấp 4

Sản phẩm: GlobalG.A.P. IFA General Regulations – 22 May 2014
MS: ISO/TS 22003 – 05 Apr 2018
MS: ISO/TS 22003, FAMI-QS Rules for CBs – 04 Oct 2018
MS: ISO/IEC 17021-3 – 22 Jan 1998
MS: ISO/IEC 17021-2 – 09 Oct 2004
MS: ISO/IEC 27006 – 05 Apr 2018
MS: ISO 50003 – 05 Apr 2018
MS: ISO/IEC TS 17021-10 – 05 Feb 2020

Cấp 5

Sản phẩm: GlobalG.A.P. IFA CPCCs – 22 May 2014
MS: ISO 22000 (FSMS) – 05 Apr 2018
MS: FAMI-QS Certification Scheme Code – 04 Oct 2018
MS: ISO 9001 (QMS) – 22 Jan 1998
MS: ISO 14001 (EMS) – 09 Oct 2004
MS: ISO/IEC 27001 (ISMS) – 05 Apr 2018
MS: ISO 13485 (MDMS) – 05 Apr 2018
MS: ISO 50001 (EnMS) – 05 Apr 2018
MS: ISO 45001 (OH&SMS) – 05 Feb 2020
Nhân sự: IPC-PL-11-006 – 04 Oct 2018

 

Nền kinh tế: 

 

Pacific

Tổ chức: 

Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated (APAC)

Liện hệ:  

Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated
PO Box 5154
South Turramurra
NSW 2074
Australia

Telephone: +61 466 262 372
Email: secretariat@apac-accreditation.org
Website: https://www.apac-accreditation.org

IAF MLA

Phạm vi chính

Chứng nhận Sản phẩm – ISO/IEC 17065 – 09 Oct 2004
Chứng nhận Hệ thống quản lý – ISO/IEC 17021-1
Chứng nhận Con người – ISO/IEC 17024 – 26 Oct 2018
Thẩm định và Kiểm định – ISO 14065 – 26 Oct 2018

Phạm vi phụ

Cấp 4

Sản phẩm: GlobalG.A.P. IFA General Regulations – 22 May 2014
MS: ISO/TS 22003 – 30 Sep 2015
MS: ISO/TS 22003, FAMI-QS Rules for CBs – 02 Apr 2020
MS: ISO/IEC 17021-3 – 29 Sep 1999
MS: ISO/IEC 17021-2 – 09 Oct 2004
MS: ISO/IEC 27006 – 30 Sep 2015
MS: ISO 50003 – 05 Apr 2018
MS: ISO/IEC TS 17021-10 – 20 May 2020
VV: ICAO CORSIA ETM Vol IV, ISO 14064-3, ISO 14066 – 28 Jan 2021

Cấp 5

Sản phẩm: GlobalG.A.P. IFA CPCCs – 22 May 2014
MS: ISO 22000 (FSMS) – 30 Sep 2015
MS: FAMI-QS Certification Scheme Code – 02 Apr 2020
MS: ISO 9001 (QMS) – 29 Sep 1999
MS: ISO 14001 (EMS) – 09 Oct 2004
MS: ISO/IEC 27001 (ISMS) – 30 Sep 2015
MS: ISO 13485 (MDMS) – 21 Jun 2019
MS: ISO 50001 (EnMS) – 05 Apr 2018
MS: ISO 45001 (OH&SMS) – 20 May 2020
Nhân sự: IPC-PL-11-006 – 25 Mar 2020
VV: ICAO CORSIA SARPs Annex 16 Volume IV – 28 Jan 2021

 

Nền kinh tế: 

 

Southern Africa 

Tổ chức: 

Southern African Development Community Cooperation in Accreditation (SADCA)  

Liện hệ:  

Southern African Development Community Cooperation in Accreditation
Libertas Office Park
cnr Libertas and Highway street
Equestria, Pretoria
0184
South Africa

Telephone: +27 12 740 8537
Email: fikiles@sanas.co.za
Website: http://www.sadca.org

IAF MLA

Không tham gia