THÓA THUẬN THỪA NHẬN LẪN NHAU ILAC MRA

Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau của ILAC (ILAC MRA) cung cấp cơ sở kỹ thuật quan trọng cho các kết quả hiệu chuẩn, thử nghiệm, giám định và xét nghiệm y tế, cung cấp các chương trình thử nghiệm thành thạo và sản xuất vật liệu chuẩn của các tổ chức đánh giá sự phù hợp được công nhận nhằm mang lại sự tin tưởng trong việc chấp nhận dịch vụ và kết quả.

ILAC MRA hỗ trợ việc cung cấp các dịch vụ trong phạm vi địa phương hoặc quốc gia, chẳng hạn như cung cấp thực phẩm an toàn và nước uống sạch, cung cấp năng lượng, chăm sóc sức khỏe và xã hội hoặc duy trì một môi trường không bị ô nhiễm.

Ngoài ra, ILAC MRA tăng cường sự chấp nhận các sản phẩm xuyên biên giới quốc gia. Bằng cách loại bỏ sự cần thiết phải thực hiện thêm việc hiệu chuẩn, thử nghiệm, xét nghiệm y tế và/hoặc giám định hàng nhập khẩu và xuất khẩu, các rào cản kỹ thuật đối với thương mại cũng được giảm bớt. Bằng cách này, ILAC MRA thúc đẩy thương mại quốc tế và mục tiêu thương mại tự do “công nhận một lần, được chấp nhận ở mọi nơi” có thể đạt được.

Cơ chế hoạt động

ILAC MRA liên kết các MRA/MLA khu vực hiện có của các Tổ chức hợp tác công nhận khu vực. Vì mục đích của ILAC MRA, và dựa trên đánh giá và công nhận của ILAC đối với MRA/MLA khu vực, ILAC ủy quyền cho các Tổ chức hợp tác công nhận khu vực đánh giá, giám sát, đánh giá lại và đưa ra quyết định liên quan đến tư cách ký kết của các tổ chức công nhận là Thành viên đầy đủ của ILAC (các bên ký kết MRA của ILAC).

Các tổ chức công nhận là bên ký kết ILAC MRA được đánh giá đồng đẳng phù hợp với yêu cầu của ISO/IEC 17011 để chứng minh năng lực của họ. ILAC MRA Signatory Search cung cấp danh sách hiện tại của tất cả các tổ chức công nhận là thành viên ký kết của ILAC MRA, bao gồm chi tiết về thông tin liên hệ, phạm vi công nhận và ngày đầu tiên ký ILAC MRA.

Các bên ký kết MRA của ILAC sau đó thực hiện đánh giá và công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp theo các tiêu chuẩn quốc tế liên quan bao gồm các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (ISO/IEC 17025), phòng thử nghiệm y tế (ISO 15189), tổ chức giám định (ISO/IEC 17020), tổ chức cung cấp thử nghiệm thành thạo (ISO/IEC 17043) và nhà sản xuất vật liệu chuẩn (ISO 17034). Các bên ký kết ILAC MRA đồng ý chấp nhận kết quả của các tổ chức đánh giá sự phù hợp được công nhận của nhau theo ILAC MRA. Do đó, kết quả từ tổ chức đánh giá sự phù hợp được các bên ký kết MRA của ILAC công nhận có thể được quốc tế công nhận

LỢI ÍCH

MRA hỗ trợ thương mại quốc tế bằng cách thúc đẩy sự tin tưởng và chấp nhận của quốc tế đối với kết quả thử nghiệm và giám định, dịch vụ thử nghiệm thành thạo và sản xuất vật liệu chuẩn được công nhận. Các rào cản kỹ thuật đối với thương mại, chẳng hạn như việc giám định lại các sản phẩm xuất nhập khẩu sẽ được giảm bớt. Bằng cách này, mục tiêu thương mại tự do “được công nhận một lần, được chấp nhận ở mọi nơi” trở thành hiện thực gần hơn.

Đối với Chính phủ

MRA cung cấp cho các chính phủ một khuôn khổ đáng tin cậy và vững chắc về mặt kỹ thuật để phát triển và nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong các hiệp định thương mại quốc tế song phương và đa phương của chính phủ. Mục đích dài hạn là cả ngành công nghiệp nhà nước và tư nhận chấp nhận hoàn toàn kết quả của các phòng thí nghiệm, tổ chức giám định, dịch vụ thử nghiệm thành thạo và sản xuất vật chuẩn được công nhận, kể cả kết quả của các tổ chức sở được công nhận ở các quốc gia khác. Bằng cách này, mục tiêu thương mại tự do “được công nhận một lần, được chấp nhận ở mọi nơi” sẽ được thực hiện.

Đối với cơ quan quản lý

MRA như là “dấu phê duyệt” được quốc tế công nhận để chứng minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu đã thỏa thuận. Do đó, rủi ro được giảm thiểu, vì các quyết định sẽ dựa trên kết quả đáng tin cậy. Sự trùng lặp cũng được giảm thiểu vì dữ liệu thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, thử nghiệm thành thạo và vật liệu chuẩn được trình để chứng nhận sản phẩm có thể được đánh giá mà không cần thử nghiệm lại. Nhiều nhà quản lý, chẳng hạn như các cơ quan chính phủ, đã nhận ra tầm quan trọng của các chương trình công nhận đáng tin cậy được phát triển dựa trên các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận. Công nhận và ILAC MRA giúp các cơ quan quản lý thực hiện trách nhiệm pháp lý của họ bằng cách cung cấp hệ thống được công nhận trên toàn cầu để chấp nhận các dịch vụ và kết quả từ các tổ chức được công nhận.

Đối với ngành công nghiệp

MRA đảm bảo rằng các doanh nghiệp phụ thuộc vào dữ liệu thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, thử nghiệm thành thạo và vật liệu chuẩn có độ tin cậy cao hơn về độ chính xác của các dịch vụ và báo cáo mà họ mua, bởi vì chúng được tạo ra bởi các tổ chức được đánh giá là có đủ năng lực để thực hiện các các hoạt động đó.

Đối với người tiêu dùng

MRA cung cấp thêm niềm tin cho công chúng và người tiêu dùng mua dịch vụ thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc giám định đối với mẫu, thiết bị hoặc sản phẩm của họ. Bằng cách nhấn mạnh rằng các kết quả hiệu chuẩn, thử nghiệm hoặc giám định là từ một tổ chức được công nhận, họ có thể tin tưởng rằng tổ chức đó đã được đánh giá bởi một tổ chức công nhận độc lập đã được thừa nhận là có năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

CÁC TỔ CHỨC HỢP TÁC CÔNG NHẬN KHU VỰC

ILAC MRA liên kết các MRA/MLA khu vực hiện có của các Tổ chức hợp tác công nhận hhu vực.

Vì mục đích của ILAC MRA, và dựa trên đánh giá và thừa nhận của ILAC đối với MRA/MLA khu vực, ILAC ủy quyền cho các Tổ chức hợp tác công nhận hhu vực đánh giá, giám sát, đánh giá lại và đưa ra quyết định liên quan đến tư cách ký kết của các tổ chức công nhận là Thành viên đầy đủ của ILAC (các bên ký kết MRA của ILAC).

Hiện có 5 Tổ chức hợp tác công nhận khu vực được thừa nhận theo ILAC MRA.

Inter American Accreditation Cooperation (IAAC)

HIỆP HỘI CÔNG NHẬN LIÊN CHÂU MỸ

Hiệu chuẩn: ISO/IEC 17025
Thử nghiệm: ISO/IEC 17025
Xét nghiệm y tế: ISO 15189
Giám định: ISO/IEC 17020
Cung cấp thử nghiệm thành thạo: ISO/IEC 17043
Sản xuất vật liệu chuẩn: ISO 17034

European co-operation for Accreditation (EA)

HIỆP HỘI CÔNG NHẬN CHÂU ÂU

Hiệu chuẩn: ISO/IEC 17025
Thử nghiệm: ISO/IEC 17025
Xét nghiệm y tế: ISO 15189
Giám định: ISO/IEC 17020
Cung cấp thử nghiệm thành thạo: ISO/IEC 17043
Sản xuất vật liệu chuẩn: ISO 17034

Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated (APAC)

HIỆP HỘI CÔNG NHẬN CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

Hiệu chuẩn: ISO/IEC 17025
Thử nghiệm: ISO/IEC 17025
Xét nghiệm y tế: ISO 15189
Giám định: ISO/IEC 17020
Cung cấp thử nghiệm thành thạo: ISO/IEC 17043
Sản xuất vật liệu chuẩn: ISO 17034

Arab Accreditation Cooperation (ARAC)

HIỆP HỘI CÔNG NHẬN Ả RẬP

Hiệu chuẩn: ISO/IEC 17025
Thử nghiệm: ISO/IEC 17025
Xét nghiệm y tế: ISO 15189
Giám định: ISO/IEC 17020

African Accreditation Cooperation (AFRAC)

HIỆP HỘI CÔNG NHẬN CHÂU PHI

Hiệu chuẩn: ISO/IEC 17025
Thử nghiệm: ISO/IEC 17025
Xét nghiệm y tế: ISO 15189
Giám định: ISO/IEC 17020