DANH SÁCH TÀI LIỆU ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM

STT Biểu mẫu Xem Download
01 VACI.P7.1.F01 Đơn đăng ký
Xem trước

Download
02 VACI.P7.1.F02 Phiếu hỏi Phòng thí nghiệm
Xem trước

Download
03 VACI.P7.1.F02M Phiếu hỏi Phòng xét nghiệm
Xem trước

Download
04 VACI.P7.1.F03 Danh mục thiết bị
Xem trước

Download
05 VACI.P7.1.F04 Theo dõi chương trình thử nghiệm thành thạo
Xem trước

Download
06 VACI.R4.2 Thỏa thuận công nhận
Xem trước

Download

HƯỚNG DẪN


Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn


Hướng dẫn chuyển đổi tiêu chuẩn


Hỗ trợ trực tuyến