DANH SÁCH TÀI LIỆU ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM

STT
Biểu mẫu
Xem
Download
01
VACI.P7.1.F01 Đơn đăng ký
Xem trước
Download
02
VACI.P7.1.F02 Phiếu hỏi Phòng thí nghiệm
Xem trước
Download
03
VACI.P7.1.F02M Phiếu hỏi Phòng xét nghiệm
Xem trước
Download
04
VACI.P7.1.F03 Danh mục thiết bị
Xem trước
Download
05
VACI.P7.1.F04 Theo dõi chương trình thử nghiệm thành thạo
Xem trước
Download
06
VACI.R4.2 Thỏa thuận công nhận
Xem trước
Download

HƯỚNG DẪN