HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN (VACAS)

01. Tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý

Hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý được phân loại thành các lĩnh vực chứng nhận cụ thể theo tính chất chuyên ngành của hoạt động ĐGPH. Mỗi loại hình chứng nhận hệ thống quản lý cần phải phù hợp với yêu cầu chung theo chuẩn mực TCVN ISO/IEC 17021-1 còn phải đáp ứng yêu cầu riêng, cụ thể cho mỗi loại hình.

Tổ chức chứng nhận QMS 9000

Hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý gồm các quy trình, thủ tục và trách nhiệm của tổ chức phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 9001 để đạt được những chính sách và mục tiêu về chất lượng;

Yêu cầu bổ sung để công nhận: TCVN 17021-3

Tổ chức chứng nhận EMS 14000

Hoạt động chứng nhận tổ chức có một hệ thống quản lý phù hợp với TCVN ISO/IEC 14001 và cơ sở dữ liệu kết hợp các quy trình và quy trình đào tạo nhân sự, giám sát, tổng hợp và báo cáo thông tin về hiệu suất hoạt động về môi trường cho các bên liên quan bên trong và bên ngoài của tổ chức đó

Yêu cầu bổ sung để công nhận: TCVN 17021-2

Tổ chức chứng nhận OHSMS

Hoạt động chứng nhận tổ chức có một hệ thống quản lý và các biện pháp phù hợp với TCVN ISO/IEC 45001 để đảm bảo an toàn cho người lao động, giảm thiểu những rủi ro liên quan đến an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động của tổ chức.

Yêu cầu bổ sung để công nhận: TCVN 17021-10

02. Tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình, dịch vụ

Hoạt động đánh giá, chứng nhận sản phẩm, quá trình, dịch vụ của tổ chức, cá nhân phù hợp với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật hiện hành đối với sản phẩm, quá trình, dịch vụ đó.

Chuẩn mực yêu cầu chung của hoạt động này là ISO/IEC 17065

03. Tổ chức chứng nhận hệ thống
quản lý an toàn thực phẩm

  • Nông trại
  • Chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
  • Cung cấp
  • Bán lẻ, vận chuyển và bảo quản
  • Dịch vụ bổ trợ
  • Hóa sinh

Ghi chú: chi tiết về chương trình và lĩnh vực công nhận xem tại VACI.R4.6 Quy định về chương trình và lĩnh vực công nhận.