HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH (VAAS)

HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH (VAAS)

Là một trong những hoạt động công nhận của Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI).

•    Tổ chức và hoạt động phù hợp với ISO/IEC 17011:217: Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung đối với tổ chức công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp;
•    Chuẩn mực đánh giá: ISO/ IEC 17020:2012: Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với hoạt động của tổ chức tiến hành giám định;

LĨNH VỰC CÔNG NHẬN

Sản phẩm

Quá trình

Dịch vụ

Lắp đặt, bao gồm cả thiết kể

Chi tiết về chương trình và lĩnh vực công nhận xem tại VACI.R4.6 Quy định về chương trình và lĩnh vực công nhận.