Hoạt động của VACI, Uncategorized @vi

Khóa đào tạo kỹ năng quản lý PTN theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế – xã hội, hoạt động thí nghiệm là một bộ phận không thể thiếu của khoa học, công nghệ và kinh tế. Với thực tế đó, hiện nay, các phòng thí nghiệm ở nước ta đã có sự phát triển đáng kể so với trước đây. Và ngày càng có nhiều phòng thí nghiệm áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017 để nâng cao năng lực, tính khách quan và tính nhất quán trong hoạt động của mình.

Để đạt được công nhận năng lực theo ISO/IEC 17025:2017, ngoài việc đầu tư về cơ sở hạ tầng, các PTN cần phải nâng cao năng lực kỹ thuật và kỹ năng quản lý của nhân sự.

Nhằm hỗ trợ cho các cán bộ, nhân viên Phòng thí nghiệm xây dựng, quản lý, duy trì PTN theo hệ thống quản lý ISO/IEC 17025:2017, ngày 05/05/2022, Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (Viện VACI) tổ chức lớp đào tạo “Kỹ năng quản lý PTN theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017”, đối tượng tham gia khóa Đào tạo gồm: Các cán bộ Phụ trách kỹ thuật, Thử nghiệm viên và các cán bộ quản lý chất lượng cho Phòng thí nghiệm, Phòng hiệu chuẩn.

Hình ảnh lớp đào tạo:

Kết thúc khoá học, các học viên được Viện VACI cấp Giấy Chứng nhận đã tham dự và hoàn thành khóa Đào tạo “Kỹ năng quản lý PTN theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *