Hoạt động của VACI, Uncategorized @vi

Khóa đào tạo nhận thức chung HTQL phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Hiện nay, Hệ thống Quản lý Phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2017 là Tiêu chuẩn đang được các Phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn áp dụng rộng rãi nhằm hướng đến việc tạo ra những kết quả thử nghiệm/ hiệu chuẩn có giá trị sử dụng ổn định và được thừa nhận quốc tế.

ISO/IEC 17025:2017 là Tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các Phòng thử nghiệm phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng Phòng thử nghiệm:

– Đang áp dụng một Hệ thống chất lượng;

– Có năng lực kỹ thuật;

– Có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật.

Nhằm hỗ trợ cho các cán bộ, nhân viên Phòng thí nghiệm nắm bắt được những kiến thức cơ bản trong việc xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý Phòng thí nghiệm, ngày 04/05/2022, Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (Viện VACI) tổ chức lớp đào tạo “Nhận thức chung theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017”, đối tượng tham gia khóa Đào tạo gồm: Các cán bộ Phụ trách kỹ thuật, Thử nghiệm viên và các cán bộ quản lý chất lượng cho Phòng thí nghiệm, Phòng hiệu chuẩn.

Hình ảnh lớp đào tạo:

Kết thúc khoá học, các học viên được Viện VACI cấp Giấy Chứng nhận đã tham dự và hoàn thành khóa Đào tạo “Nhận thức chung về Hệ thống Quản lý Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *