LỢI ÍCH CÔNG NHẬN
PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thừa nhận năng lực thí nghiệm

Công nhận là hình thức xác định năng lực kỹ thuật của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, phòng thí nghiệm y tế trong việc thực hiện các hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, đo lường cụ thể.

Phòng thí nghiệm được công nhận đồng nghĩa với việc được thừa nhận một cách chính thức rằng phòng thí nghiệm có năng lực, hoạt động công bằng, độc lập và do đó sẵn sàng cung cấp dịch vụ thử nghiệm, đo lường, hiệu chuẩn đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Lợi ích tiếp thị

Việc công nhận là một công cụ tiếp thị hiệu quả cho các phòng thí nghiệm và là giấy thông hành để nộp hồ sơ đấu thầu cho các nhà thầu yêu cầu các phòng thí nghiệm đã được xác nhận năng lực một cách độc lập.

Hoạt động công nhận phòng thí nghiệm được đánh giá cao cả trong nước và quốc tế như một biểu thị tin cậy về năng lực kỹ thuật. Nhiều ngành công nghiệp từ khám chữa bệnh, hóa học, xây dựng, khoa học pháp y, điện và thực phẩm, thường yêu cầu công nhận phòng thí nghiệm đối với các nhà cung cấp dịch vụ thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn.

Thông qua một hệ thống các thỏa thuận quốc tế về thừa nhận lẫn nhau, các phòng thí nghiệm được công nhận nhận được một hình thức thừa nhận quốc tế, qua đó cho phép dữ liệu và kết quả của họ được chấp nhận dễ dàng hơn ở các thị trường nước ngoài. Sự thừa nhận này giúp giảm chi phí cho các nhà sản xuất và xuất khẩu có sản phẩm hoặc vật liệu được thử nghiệm từ phòng thử nghiệm được công nhận bằng cách giảm hoặc loại bỏ việc phải thử lại ở một quốc gia khác.

Công nhận hỗ trợ luật định

Việc sử dụng phòng thí nghiệm được công nhận mang lại lợi ích cho chính phủ và các cơ quan quản lý bằng cách:

01

Tăng độ tin cậy đối với các dữ liệu được sử dụng để thiết lập cơ sở cho các phân tích và quyết định quan trọng

02

Giảm sự không chắc chắn liên quan đến các quyết định ảnh hưởng đến việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường;

03

Tăng cường sự tin cậy của công chúng vì công nhận là một dấu hiệu chấp thuận được thừa nhận;

04

Loại bỏ các cuộc đánh giá dư thừa và nâng cao hiệu quả của quá trình đánh giá (có thể giảm chi phí).

Sử dụng phòng thí nghiệm được công nhận cũng làm tăng sự tin cậy về việc:

01

Các quyết định liên quan đến nhiều cơ sở được dựa trên dữ liệu có thể so sánh;

02

Hoạt động mua sắm từ các nhà cung cấp là an toàn và đáng tin cậy;

03

Giảm thiểu các chi phí liên quan đến các vấn đề của phòng thí nghiệm, kể cả việc thí nghiệm lại, lấy mẫu lại và tốn thời gian;

04

Giảm thiểu các sai tích cực và tiêu cực, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến việc tuân thủ các quy định.