QUY ĐỊNH CHUNG

STT
Tài liệu
Xem
Download
01
VACI.R.7.1.01 Quy định chung về công nhận
Xem trước
Download
02
VACI.R.4.2 Quy định về Thỏa thuận công nhận
Xem trước
Download
03
VACI.R.4.6 Quy định về chương trình và lĩnh vực công nhận
Xem trước
Download
04
VACI.R.4.3 Quy định về sử dụng dấu công nhận
Xem trước
Download
05
VACI.R4.5.02 Quy định phí đánh giá công nhận
Xem trước
Download
06
VACI.R.7.1.02 Quy định về tham gia thử nghiệm thành thạo
Xem trước
Download
07
VACI.R.7.1.03 Quy định về liên kết chuẩn đo lường
Xem trước
Download
08
VACI.R.7.1.04 Quy tắc xác định thời lượng đánh giá
Xem trước
Download
09
VACI.R.7.1.05 Quy định về đánh giá chứng kiến
Xem trước
Download

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

STT
Tài liệu
Xem
Download
01
VACI.SR.7.1.01 Yêu cầu bổ sung để công nhận Phòng Hiệu chuẩn
Xem trước
Download
02
VACI.SR.7.1.02 Yêu cầu bổ sung để công nhận Phòng thử nghiệm Điện-Điện tử
Xem trước
Download
03
VACI.SR.7.1.03 Yêu cầu bổ sung để công nhận Phòng thử nghiệm Cơ
Xem trước
Download
04
VACI.SR.7.1.04 Yêu cầu bổ sung để công nhận Phòng thử nghiệm Vật liệu xây dựng
Xem trước
Download
05
VACI.SR.7.1.05 Yêu cầu bổ sung để công nhận Phòng thử nghiệm Không phá hủy
Xem trước
Download
06
VACI.SR.7.1.06 Yêu cầu bổ sung để công nhận Phòng thử nghiệm Dược
Xem trước
Download
07
VACI.SR.7.1.07 Yêu cầu bổ sung để công nhận Phòng thử nghiệm Hóa
Xem trước
Download
08
VACI.SR.7.1.08. Yêu cầu bổ sung để công nhận Phòng thử nghiệm Sinh
Xem trước
Download
09
VACI.SR7.1.MD Yêu cầu bổ sung để công nhận Phòng thử nghiệm Y tế
Xem trước
Download

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

STT
Tài liệu
Download
01
VACI.P.7.1 Quy trình đánh giá công nhận Phòng thí nghiệm
Download
02
VACI.P.7.2 Quy trình đánh giá công nhận Tổ chức chứng nhận
Download
03
VACI.P.7.3 Quy trình đánh giá công nhận Tổ chức giám định
Download

TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA IAF VÀ ILAC

Giới thiệu về tài liệu tham khảo của IAF

Diễn đàn Công nhận Quốc tế, Inc. (IAF) tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và hỗ trợ các cơ quan quản lý bằng cách điều hành một Thỏa thuận công nhận lẫn nhau trên toàn thế giới giữa các Cơ quan Công nhận (AB) để kết quả do Tổ chức Đánh giá sự phù hợp (CAB) được các thành viên của IAF công nhận được chấp nhận trên toàn cầu.

Việc công nhận làm giảm rủi ro cho doanh nghiệp và khách hàng bằng cách đảm bảo với họ rằng các CAB được công nhận có đủ năng lực để thực hiện công việc mà họ đảm nhận trong phạm vi được công nhận. Các AB là thành viên của IAF và các CAB mà họ công nhận phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế thích hợp và các tài liệu của IAF hiện hành để áp dụng nhất quán các tiêu chuẩn đó.

Các AB là bên ký kết Thỏa thuận công nhận đa phương của IAF (MLA) được đánh giá thường xuyên bởi một nhóm các đồng nghiệp được chỉ định để cung cấp sự tin cậy trong hoạt động của các chương trình công nhận của họ. Cấu trúc và phạm vi của IAF MLA được trình bày chi tiết trong IAF PR 4 – Cấu trúc của IAF MLA và các tài liệu tiêu chuẩn được thông qua.IAF MLA được cấu trúc theo năm cấp độ: Cấp độ 1 quy định các tiêu chí bắt buộc áp dụng cho tất cả các AB, ISO/IEC 17011. Sự kết hợp của (các) hoạt động Cấp độ 2 và (các) tài liệu tiêu chuẩn tương ứng với Cấp độ 3 được gọi là phạm vi chính của MLA, và sự kết hợp của các tài liệu tiêu chuẩn liên quan đến Cấp độ 4 (nếu có) và Cấp độ 5 được gọi là phạm vi – phụ của MLA.• Phạm vi chính của MLA bao gồm các hoạt động, ví dụ: chứng nhận sản phẩm và các tài liệu bắt buộc liên quan, ví dụ: ISO/IEC 17065. Các chứng nhận bởi CAB ở cấp độ phạm vi chính được coi là tin cậy như nhau.• Phạm vi phụ của MLA bao gồm các yêu cầu đánh giá sự phù hợp, ví dụ: ISO 9001 và các yêu cầu cụ thể của chương trình, nếu có, ví dụ: ISO TS 22003. Các chứng nhận bởi CAB ở cấp độ phạm vi phụ được coi là tương đương.IAF MLA mang lại sự tin cậy cần thiết để thị trường chấp nhận các kết quả đánh giá sự phù hợp. Chứng chỉ được cấp, trong phạm vi của IAF MLA, bởi tổ chức được công nhận bởi các AB ký kết IAF MLA có thể được công nhận trên toàn thế giới, do đó tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế.Các CAB đang tìm kiểm sự công nhận hoặc đã được công nhận bởi một AB ký kết IAF MLA, ngoài việc phải đáp ứng các chuẩn mực công nhận, trong hoạt động đánh giá sự phù hợp của mình phải chứng tỏ sự tuân thủ các tài liệu bắt buộc của IAF có liên quan. Để hỗ trợ các CAB trong việc này, VACI giới thiệu một số tài liệu đã được chuyển dịch sang tiếng Việt dưới đây để CAB tham khảo và áp dụng. Vì lĩnh vực đánh giá sự phù hợp là rất rộng và sâu về chuyên ngành, bản dịch có thể có những hạn chế nhất định, chúng tôi mong muốn nhận được sự thông cảm và chia sẻ. CAB có thể liên hệ Hotline : 0981.383.436 hoặc mail: congnhan.vaci@gmail.com để nhận được tài liệu và các hỗ trợ khác. Xin cám ơn.

IAF MD 1: 2018 Tài liệu Bắt buộc của IAF để đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý được vận hành bởi Tổ chức có nhiều địa điểmIAF MD 2: 2017 Tài liệu bắt buộc của IAF đối với chuyển giao hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý đã được công nhậnIAF MD 3: 2008 Quy trình đánh giá giám sát nâng cao và chứng nhận lại (ASRP)IAF MD 4: 2018 Tài liệu bắt buộc của IAF về sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để đánh giáIAF MD 5: 2019 Xác định thời gian đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và An toàn & sức khỏe nghề nghiệp

IAF MD 7:2010 Hài hòa các biện pháp xử phạt

IAF MD 11: 2019 Tài liệu bắt buộc của IAF về việc áp dụng ISO/IEC 17021-1 để đánh giá các hệ thống quản lý tích hợp

IAF MD 22: 2019 Áp dụng ISO/IEC 17021-1 để chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&SMS)

IAF ID 12:2015 Nguyên tắc đánh giá từ xa

IAF ID 3: 2011 Quản lý các tình huống và sự kiện bất thường có ảnh hưởng đến ABs, CABs và tổ chức được chưng nhận

Giới thiệu về tài liệu tham khảo của ILAC

ILAC là hiệp hội toàn cầu về công nhận các phòng thí nghiệm, tổ chức giám định, tổ chức cung cấp thử nghiệm thành thạo và nhà sản xuất vật liệu chuẩn, với tư cách thành viên bao gồm các tổ chức công nhận và các tổ chức liên quan trên khắp thế giới.

ILAC là một tổ chức đại diện có liên quan đến:

  • Sự phát triển của các thủ tục và thực hành công nhận,
  • Thúc đẩy công nhận như một công cụ tạo thuận lợi cho thương mại,
  • Hỗ trợ việc cung cấp các dịch vụ tại địa phương và quốc gia,
  • Hỗ trợ phát triển hệ thống công nhận,
  • Công nhận các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn có năng lực (bao gồm cả xét nghiệm y tế), các tổ chức giám định, tổ chức cung cấp thử nghiệm thành thạo và các nhà sản xuất vật liệu chuẩn trên khắp thế giới.

ILAC tích cực hợp tác với các tổ chức quốc tế có liên quan khác để theo đuổi các mục tiêu này.

ILAC tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và hỗ trợ các cơ quan quản lý bằng cách vận hành một thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) trên toàn thế giới – Thỏa thuận ILAC – giữa các tổ chức công nhận (AB). Dữ liệu và kết quả thử nghiệm do các phòng thí nghiệm và tổ chức giám định, được gọi chung là tổ chức đánh giá sự phù hợp (CAB), được các thành viên của Tổ chức công nhận ILAC công nhận, được chấp nhận trên toàn cầu thông qua Thỏa thuận này. Qua đó, các rào cản kỹ thuật đối với thương mại, chẳng hạn như việc kiểm tra lại sản phẩm mỗi khi được đưa vào nền kinh tế mới được giảm bớt, nhằm hỗ trợ thực hiện mục tiêu thương mại tự do “được công nhận một lần, được chấp nhận ở mọi nơi”.

Ngoài ra, việc công nhận làm giảm rủi ro cho doanh nghiệp và khách hàng bằng cách đảm bảo rằng các CAB được công nhận có đủ năng lực để thực hiện công việc mà họ đảm nhận trong phạm vi được công nhận của họ.

Hơn nữa, kết quả từ các tổ chức đã được công nhận được sử dụng rộng rãi bởi các cơ quan quản lý vì lợi ích công cộng trong việc cung cấp các dịch vụ thúc đẩy môi trường không bị ô nhiễm, thực phẩm an toàn, nước sạch, năng lượng, sức khỏe và các dịch vụ chăm sóc xã hội.

Các tổ chức công nhận là thành viên của ILAC và các CAB mà họ công nhận phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế thích hợp và các tài liệu áp dụng ILAC hiện hành để thực hiện nhất quán các tiêu chuẩn đó.

Để hỗ trợ các CAB trong việc này, VACI giới thiệu một số tài liệu đã được chuyển dịch sang tiếng Việt dưới đây để CAB tham khảo và áp dụng. Vì lĩnh vực đánh giá sự phù hợp là rất rộng và sâu về chuyên ngành, bản dịch có thể có những hạn chế nhất định, chúng tôi mong muốn nhận được sự thông cảm và chia sẻ. CAB có thể liên hệ hotline : 0981.383.436 hoặc mail: congnhan.vaci@gmail.com để nhận được tài liệu và các hỗ trợ khác. Xin cám ơn.

ILAC G8: 09/2019 Hướng dẫn về Quy tắc quyết định và tuyên bố về sự phù hợp

ILAC P14: 09/2020 Chính sách của ILAC về độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn

ILAC G17: 01/2021 Hướng dẫn của ILAC về độ không đảm bảo đo trong thử nghiệm

ILAC G27: 07/2019 Hướng dẫn về các phép đo được thực hiện như một phần của quá trình giám định