Hoạt động của VACI, Tin chuyên môn

THÔNG BÁO THAY ĐỔI HIỆU LỰC CHỨNG CHỈ

Chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17021:2011, ISO/IEC 17065:2012, ISO/IEC 15189:2022 của VACI có hiệu lực 5 năm.

Viện Công Nhận Chất Lượng Việt Nam (VACI) cung cấp chương trình đánh giá dựa trên chuẩn mực công nhận ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17021:2011, ISO/IEC 17065:2012, ISO/IEC 15189:2022. Với mỗi chương trình công nhận, VACI phân loại thành các lĩnh vực khác nhau để thuận lợi cho việc xác định phạm vi công nhận khi khách hàng đề nghị công nhận, đồng thời đảm bảo chuyên gia đánh giá có đủ năng lực phù hợp nhất đáp ứng yêu cầu khách hàng. Theo quy định công nhận VACI.R7.1.01 của VACI, đối với các đơn vị đã được công nhận lần đầu với chu kỳ công nhận 2 năm trước thời điểm 18 tháng 04 năm 2021 sẽ được VACI thông báo về việc thay đổi chu kỳ công nhận từ 2 năm thành 5 năm.

Với các đơn vị được công nhận với chu kỳ 2 năm muốn được cấp chứng chỉ công nhận hiệu lực 5 năm phải hoàn thành hết chu kỳ công nhận cũ và sẽ chuyển đổi sang chu kỳ mới sau khi đánh giá công nhận lại. VACI tiến hành các cuộc đánh giá giám sát với chu kỳ không quá 12 tháng kể từ ngày phê duyệt cấp chứng chỉ công nhận; VACI sẽ thông báo cho khách hàng biết thời điểm đánh giá giám sát trước 02 tháng. Trước khi công nhận hết hiệu lực 03 tháng, VACI sẽ liên hệ với tổ chức được công nhận để thỏa thuận hợp đồng tái công nhận và tiến hành đánh giá công nhận lại trước khi chứng chỉ hết hiệu lực 02 tháng để duy trì công nhận.

Với việc thay đổi hiệu lực 5 năm VACI đáp ứng yêu cầu nội dung về chu kỳ công nhận của tổ chức công nhận theo điều 7.9.1 của ISO/IEC 17011:2017 (Yêu cầu chung đối với tổ chức công nhận đánh giá các tổ chức đánh giá sự phù hợp).

VACI mong muốn với sự thay đổi này sẽ giúp các tổ chức được đánh giá thuận lợi hơn trong việc duy trì hiệu lực chứng chỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *