Hoạt động của VACI, Tin chuyên môn, Tin khác

Đào tạo Quản lý Chất lượng Phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012

Nhằm hỗ trợ cho các học viên những kiến thức cơ bản trong việc xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý Phòng xét nghiệm, từ ngày 13 – 15/07/2020, Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam (VACI) tổ chức khóa đào tạo “Nhận thức chung và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 15189:2012”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *