Tin chuyên môn, Tin khác

Thỏa thuận Công nhận lẫn nhau [MRA] của APAC đối với thương mại toàn cầu và niêm tin của người tiêu dùng

APAC đã sản xuất một video ngắn về Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) của APAC và tầm quan trọng của các dịch vụ công nhận của các Thành viên đối với thương mại toàn cầu, chất lượng và an toàn, thông lệ quản lý tốt và niềm tin của người tiêu dùng.

Trích nguồn: https://www.apac-accreditation.org/new-apac-video/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *